Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2006

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

Rok 2006

 

 

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XXVIII/207/06
9.01.2006

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Nr 14, poz. 433
z dnia 24.02.2006 r.

XXIX/209/06
16.03.2006

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

Nr 26, poz. 899
z dnia 13.04.2006 r.

XXIX/210/06
16.03.2006

upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Nr 26, poz. 900
z dnia 13.04.2006 r.

XXX/222/06
26.04.2006

zwolnień od podatku od nieruchomości

Nr 46, poz. 1464
z dnia 7.07.2006 r.

XXXI/227/06
26.06.2006

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

Nr 80, poz. 2410
z dnia 21.11.2006 r.

XXXI/231/06
26.06.2006

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice

Nr 58, poz. 1893
z dnia 28.08.2006 r.

XXXI/232/06
26.06.2006

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno

Nr 56, poz. 1737
z dnia 23.08.3006 r.

XXXI/233/06
26.06.2006

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nr 81, poz. 2442
z dnia 24.11.2006 r.

XXXI/235/06
26.06.2006

trybu postępowania o udzielenie dotacji przedmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli

Nr 54, poz. 1692
z dnia 16.08.2006 r.

XXXII/237/06
17.07.2006

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Komprachcicach przy ul. Bilińskiego 2

Nr 54, poz. 1693
z dnia 16.08.2006 r.

XXXII/238/06
17.07.2006

podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Nr 51, poz. 1617
z dnia 2.08.2006 r.

XXXII/239/06
17.07.2006

utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic obwodu oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr 51, poz. 1618
z dnia 2.08.2006 r.

XXXIII/247/06
25.09.2006

ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Nr 79, poz. 2381
z dnia 16.11.2006 r.

XXXIII/248/06
25.09.2006

zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Nr 77, poz. 2330
z dnia 9.11.2006 r.

XXXIII/252/06
25.09.2006

zmiany uchwały nr XXXI/227/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26.06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

Nr 80, poz. 2411
z dnia 21.11.2006 r.

XXXIII/253/06
25.09.2006

zmiany uchwały nr XXXI/233/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26.06.2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nr 81, poz. 2443
z dnia 24.11.2006 r.

 

XXXIV/258/06
6.10.2006

zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych

Nr 80, poz. 2412
z dnia 21.11.2006 r.

 

 

II/10/06
4.12.2006

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 89, poz. 2594
z dnia 13.12.2006 r.

 

II/11/06
4.12.2006

zwolnień od podatku od nieruchomości

Nr 89, poz. 2595
z dnia 13.12.2006 r.

 

II/12/06
4.12.2006

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2007 na obszarze Gminy Komprachcice

Nr 89, poz. 2596
z dnia 13.12.2006 r.

 

II/13/06
4.12.2006

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

Nr 89, poz. 2597
z dnia 13.12.2006 r.

 

III/17/06
18.12.2006

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Nr 5, poz. 101
z dnia 26.01.2007 r.

 

Wersja XML