Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2010

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XXVII/214/10
28.01.2010

określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Komprachcice

Nr 24, poz. 374
z dnia 26.02.2010 r.

XXVIII/217/10
15.03.2010

zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

Nr 36, poz. 496
z dnia 31.03.2010 r.

XXXI/232/10
30.07.2010

wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych

Nr 95, poz. 1105
z dnia 20.08.2010 r.

XXXII/243/10
23.09.2010

szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Nr 116, poz. 1247
z dnia 7.10.2010 r.

XXXIII/244/10
5.11.2010

nadania nazw nowych ulic oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny

Nr 146, poz. 1729
z dnia 14.12.2010 r.

XXXIII/246/10
5.11.2010

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Nr 139, poz. 1642
z dnia 2.12.2010 r.

XXXIII/247/10
5.11.2010

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice

Nr 139, poz. 1643
z dnia 2.12.2010 r.

XXXIII/252/10
5.11.2010

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

Nr 134, poz. 1542
z dnia 23.11.2010 r.

XXXIII/253/10
5.11.2010

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Nr 134, poz. 1543
z dnia 23.11.2010 r.

II/9/10
13.12.2010

określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 1, poz. 4
z dnia 7.01.2011 r.

 

Wersja XML