Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2007

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2007

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

VI/32/07
13.04.2007

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej, warunków i sposobu jej przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice

Nr 35, poz. 1361
z dnia 16.05.2007 r.

VIII/37/07
18.07.2007

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice

Nr 71, poz. 2128
z dnia 28.09.2007 r.

IX/45/07
1.10.2007

nadania nazwy nowej ulicy w Chmielowicach

Nr 80, poz. 2414
z dnia 2.11.2007 r.

IX/46/07
1.10.2007

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Nr 78, poz. 2367
z dnia 23.10.2007 r.

IX/49/07
1.10.2007

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Nr 72, poz. 2143
z dnia 5.10.2007 r.

X/54/07
30.11.2007

nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ochodze

Nr 2, poz. 44
z dnia 11.01.2008 r.

X/56/07
30.11.2007

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

Nr 94, poz. 3030
z dnia 13.12.2007

X/57/07
30.11.2007

zwolnień od podatku od nieruchomości

Nr 94, poz.3031
z dnia 13.12.2007 r.

X/58/07
30.11.2007

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Nr 94, poz. 3032
z dnia 13.12.2007 r.

X/59/07
30.11.2007

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Komprachcice na 2008 r.

Nr 94, poz. 3033
z dnia 13.12.2007 r.

X/62/07
30.11.2007

ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Nr 1, poz. 15
z dnia 7.01.2008 r.

XI/68/07
18.12.2007

określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli   nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 4, poz. 112
z dnia 17.01.2008 r.

XI/76/07
18.12.2007

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Nr 7, poz. 191
z dnia 1.02.2008 r.

 

Wersja XML