Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2005

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2005

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XX/147/05
10.02.2005

ustalenia sposobu podziału środków na nagrody dla nauczycieli, trybu i kryteriów przyznawania nagród oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

Nr 23, poz. 592
z dnia 31.03.2005 r.

XX/148/05
10.02.2005

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Nr 23, poz. 593
z dnia 31.03.2005 r.

XX/154/05
10.02.2005

zwolnienia z opłat za zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Nr 23, poz. 594
z dnia 31.03.2005 r.

XX/155/05
10.02.2005

zmiany uchwały nr XIX/135/04 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14.12.2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Nr 25, poz. 659
z dnia 12.04.2005 r.

XXI/158/05
31.03.2005

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Komprachcice

Nr 31, poz. 828
z dnia 6.05.2005 r.

XXI/159/05
31.03.2005

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli

Nr 46, poz. 1441
z dnia 13.07.2005 r.

XXIII/168/05
30.05.2005

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochodzach

Nr 44, poz.1392
z dnia 4.07.2005 r.

XXIV/171/05
1.07.2005

ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz granic ich obwodów

Nr 52, poz. 1544
z dnia 11.08.2005 r.

XXIV/174/05
1.07.2005

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne

Nr 52, poz. 1545
z dnia 11.08.2005 r.

XXVI/182/05
21.10.2005

nadania nazwy nowym ulicom w Chmielowicach

Nr 76, poz. 2364
z dnia 23.11.2005 r.

XXVI/184/05
21.10.2005

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Nr 76, poz. 2365
z dnia 23.11.2005 r.

XXVII/191/05
5.12.2005

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny

Nr 5, poz. 168
z dnia 25.01.2006 r.

XXVII/192/05
5.12.2005

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej

Nr 3, poz. 49
z dnia 17.01.2006 r.

XXVII/193/05
5.12.2005

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 84, poz.2828
z dnia 16.12.2005 r.

XXVII/194/05
5.12.2005

zwolnień od podatku od nieruchomości

Nr 84, poz. 2829
z dnia 16.12.2005 r.

XXVII/195/05
5.12.2005

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

Nr 84, poz. 2830
z dnia 16.12.2005 r.

 

 

XXVII/196/05
5.12.2005

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Nr 84, poz.2831
z dnia 16.12.2005 r.

XXVII/199/05
5.12.2005

ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Nr 84, poz. 2832
z dnia 16.12.2005 r.

 

Wersja XML