Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zadania

 

Statutowym przedmiotem działania ZGKiM jest realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.uU.nr.132 poz.622) a w szczególności:
 
Gospodarka komunalna
1.    Organizowanie całokształtu prac związanych z prowadzeniem akcji zimowej na administrowanym terenie.
2.    Utrzymanie czystości ulic placów i chodników
3.    Naprawy, oraz budowa chodników i placów.
4.    wykonanie robot na terenie zieleni
5.    Bieżące usuwanie stwierdzonych usterek i awarii urządzeń komunalnych.
 
Gospodarka mieszkaniowa
1.    Administrowanie, utrzymywanie i stała konserwacja administrowanych budynków.
2.    Prowadzenie szczegółowej ewidencji i dokumentacji zasobów mieszkaniowych oraz zawieranie umów z najemcami.
3.    Okresowe dokonywanie przeglądów stanu technicznego administrowanych budynków. Na podstawie ich wyników, planowanie i przeprowadzanie remontów.
4.    Wykonywanie odpłatnych usług remontowych dla ludności
5.    Organizowanie prac w ramach akcji zimowo-wiosennych, sanitarno-porządkowych
 
Gospodarka wodna
1.    Dostarczanie wody dla odbiorców indywidualnych i uspołecznionych na warunkach określonych w umowach zawartych z poszczególnymi odbiorcami.
2.    Przedkładanie i uzgadnianie ze zleceniodawca propozycji planów remontów kapitalnych, modernizacji i rozbudowy wodociągu oraz możliwości finansowania tych prac.
3.    Pomocy organizacyjna, techniczna, dokumentacyjna i wykonawcza przy realizacji zadań remontowych.
4.    Dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie możliwości dostawy wody z eksploatowanego wodociągu oraz dotyczących uzbrojenia podziemnego.
5.    Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej dla eksploatowanych wodociągów.
6.    Prowadzenie spraw formalno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów związanych z eksploatacją wodociągów.
7.    Przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia kalkulacji i kosztów eksploatacji wodociągu stanowiących podstawę do zatwierdzenia stawki jednostkowej opłat za 1m3 wody.
 
ZGKiM zakupuje wodę w Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie.
Dostawa wody dla odbiorcy następuje po uprzednim zawarciu umowy na podstawie aktu własności.
 
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na terenie Gminy Komprachcice
 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Komprachcice od dnia 29.06.2018 r. do dnia 28.06.2021 r. zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie - DECYZJA NR GL.RED.070.7.177.2018.EK
 

Lp.

Taryfa grupowa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

Jedn. miary

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Cena za m³ wody

2,95

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

3,00

zł/odbiorcę/m-c

2

Pozostali odbiorcy

Cena za m³ wody

2,95

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej

4,00

zł/odbiorcę/m-c

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach informuje, że zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie - DECYZJA NR GL.RED.070.7.177.2018.EK, na terenie gminy Komprachcice w miejscowości Dziekaństwo, Polska Nowa Wieś, Osiny w okresie od 29.06.2018 r. do dnia 28.06.2021 r obowiązywać będą następujące taryfy za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

Jedn. miary

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy instytucjonalni, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

Cena za m3 odprowadzanych ścieków zł,

6,99

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej – licznik główny

6,00

zł (za jeden okres rozliczeniowy za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego

Stawka opłaty abonamentowej - podlicznik

3,00

zł (za jeden okres rozliczeniowy za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego

  zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe cena za m3 odprowadzanych ścieków w zł. 9,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej – licznik główny 6,00 zł (za jeden okres rozliczeniowy za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego
Stawka opłaty abonamentowej - podlicznik 3,00 zł (za jeden okres rozliczeniowy za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza sią podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach prawa

 
Nieczystości płynne wywożone są na zgłoszenie telefoniczne:
-         mała beczka 5m3
 
Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wg zarządzenia Nr 250/2009 Wójta Gminy Komprachcice z dn. 21,12,2009r. w sprawie: Cennika opłat za usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla mieszkańców Gminy Komprachcice
 
I    strefa 16,96zł +Vat za m3   Chmielowice, Żerkowice, Dziekaństwo, Osiny
II   strefa 19,62zł +Vat za m3   Polska Nowa Wieś, Wawelno, Ochodze, Komprachcice, Domecko
 
 


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na terenie miasta Opola (dzielnic: Chmielowice, Żerkowice, Sławice i Wrzoski)

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Opole od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2021 r. zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie - DECYZJA NR GL.RED.070.7.71.2018.EK

Lp.

Taryfa grupowa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

Jedn. miary

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Cena za m³ wody

2,95

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

3,00

zł/odbiorcę/m-c

2

Pozostali odbiorcy

Cena za m³ wody

2,95

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej

4,00

zł/odbiorcę/m-c

 
    
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na terenie Gminy Dąbrowa
 
 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Dąbrowa od dnia 26.05.2018 r. do dnia 25.05.2021 r. zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie - DECYZJA NR GL.RED.070.7.72.2018.EK

 

Lp.

Taryfa grupowa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

Jedn. miary

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa domowe nie prowadzące działalności gospodarczej, pozostali odbiorcy

Cena za m³ wody

2,95

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

3,00

zł/odbiorcę/m-c

2

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Cena za m³ wody

2,95

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej

25,00

zł/odbiorcę/m-c

 

___________________________________________________________________________________________________________________

ZGKiM zarzadza lokalami i budynkami z zasobu mieszkaniowego Gminy.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. Poz. 1515, poz. 1890) oraz uchwały Rady Gminy Komprachcice nr XI.64.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Komprachcice na lata 2016 – 2020, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę podstawową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,96 zł.

§ 2

Ustala się stawkę podstawową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 50% stawki czynszu określonej w § 1.

§ 3

Stawka podstawowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego ulega podwyższeniu za wyposażenie lokalu w:

- łazienkę, WC o 20% stawki podstawowej,

- instalację centralnego ogrzewania o 30% stawki podstawowej.

§ 4

Stawka czynszu podstawowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego ulega obniżeniu z powodu:

- położenia lokalu na poddaszu o 5% stawki podstawowej,

- „ślepej” kuchni o 5% stawki podstawowej.

§ 5

Stawka podstawowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego ulega podwyższeniu za wyposażenie lokalu w:

- łazienkę, WC o 20% stawki podstawowej określonej w § 2,

- instalację centralnego ogrzewania o 30% stawki podstawowej określonej w § 2.

§ 6

Stawka czynszu podstawowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego ulega obniżeniu z powodu:

- położenia lokalu na poddaszu o 5% stawki podstawowej określonej w § 2,

- „ślepej” kuchni o 5% stawki podstawowej określonej w § 2.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 173/2016 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stawek czynszu podstawowego lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

 
Wersja XML