Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemoc

 

nowa podstrona, dodana 2011-06-03


  

Uchwała Nr XXXIII/248/10
Rady Gminy w Komprachcicach
z dnia 5 listopada 2010r.
 
w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146,Nr 106,poz.675) i art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842)Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

 
§ 1

 
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice

 
§ 3

 
Traci moc uchwała Nr XXXIV/260/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 06 października 2006r w sprawie gminnego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie

 
§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 


 

 

 
Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

 

 

 

 

 
I. Wstęp
 

 
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Działanie to naraża osoby dotknięte przemocą na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne. Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.
Program wyznacza również główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na to zjawisko. Jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komprachcice przyjętą przez Radę Gminy Komprachcice uchwałą 7/34/07 z dnia 18 czerwca 2007r
Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Komprachcice wynika nie tylko z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizowania Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy.
Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadko mężczyźni. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
Program skierowany jest do:
 1. ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów, osób starszych, niepełnosprawnych
 2. sprawców przemocy w rodzinie,
 3. świadków przemocy w rodzinie.

  II  Istota i zakres programu

 
 1. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
Program jest skorelowany z następującymi Programami

 
 1. Informacje ogólne

 
Podstawową grupą społeczną pełniącą niezwykle istotną funkcją jest rodzina. To rodzina określa cele i wartości, do których dążą dzieci, a także wywiera istotny wpływ na zachowanie się jednostek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz rodziny. Rodzina jako wspólnota rodziców, dzieci i krewnych, stanowi pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi.
W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią, jest niebezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych, gdzie są również wykorzystywani seksualnie.
Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności, stosowaniem broni lub gwałtem. Przemocą jest także poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie obelg, obrażanie jego poczucia własnej wartości, ograniczenie jego swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe.

 
 
 1. Skala i diagnoza zjawiska przemocy w Gminie Komprachcice oraz posiadany potencjał w celu realizacji programu
W 2008 r. policja przeprowadziła ponad 86 tys. interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie, podczas których stwierdzono, że ponad 71% osób krzywdzących swoich najbliższych było pod wpływem alkoholu. W działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” rocznie przeprowadza się ponad 10 tys. rozmów, które dotyczą różnych problemów rodzinnych, w tym m. in. przemocy oraz nadużywania alkoholu i uzależnienia.

 
Przemoc w rodzinie (dane Komendy Głównej Policji).
Liczba ofiar przemocy domowej wg Procedury ,,Niebieskiej Karty”.

 

 


 
2006
2007
2008
2009
Liczba ofiar przemocy domowej ogółem
157.854
130.682
139.747
132.796
w tym: kobiet
91.032
76.162
81.985
79.811
w tym: mężczyźni
10.313
8.556
10.664
11.728
dzieci do lat 13
38.233
31.001
31.699
27.502
nieletni od 13 do 18 lat
18.276
14.963
15.399
13.755

 
Liczba sprawców przemocy domowej

 


 
2005
2006
2007
2008
Liczba ofiar przemocy domowej ogółem
97.142
96.775
81.743
86.568
w tym: kobiet
4.153
4.074
3.632
3.942
w tym: mężczyźni
92.776
92.526
77.937
82.425
nieletni
213
175
170
201

 
Jak wynika z danych liczbowych Komisariatu Policji w Niemodlinie, w 2008 roku na terenie Gminy Komprachcice przeprowadzono 183 interwencje domowe. W porównaniu z rokiem 2009 liczba interwencji domowych uległa zmniejszeniu, ponieważ wyniosła 155
Pod wpływem alkoholu znajdowało się 12 sprawców. Liczba postępowań przygotowawczych w ramach procedury ,,Niebieska karta” wynosi 15 i jest zdominowana przez sprawców odpowiadających za czyny zabronione art. 207 oraz art. 190 i art. 209 Kodeksu Karnego.
Podkreślić należy, że z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się przemocą domową wynika, iż statystyki nie oddają powagi problemu. Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, które z reguły nie potrafią same poprosić o pomoc. Również przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie instytucji i organizacji w walce z tym zjawiskiem.
Innymi ważnymi problemami Gminy Komprachcice związanymi z przeciwdziałaniem przemocy domowej są:
Do chwili obecnej problemami związanymi z przemocą w rodzinie zajmowali się głównie pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej, policjanci – dzielnicowi oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerza krąg osób zajmujących się problematyką przemocy o przedstawicieli oświaty, służby zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto nakłada na pracowników socjalnych dodatkowe zadania do wykonania poza godzinami pracy.

 
 1. Zasady działania Programu
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat, przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, oparty jest na zasadach:

 
III. Cele Programu

 
Celem Programu jest:
 1. zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 2. zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy;
 3. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 
Cele działania programu

 
 1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i wrażliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie poprzez:

 
Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna

 
 

 

Lp.
Zadanie
Działanie
Realizator lub koordynator
1.
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem, zajęcia pozaszkolne
- prowadzenie zajęć wychowawczych,
- wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających zachowaniom nieagresywnym
- placówki oświatowe,
- świetlice socjoterapeutyczne
2.
Edukacja przedmałżeńska
- poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją i konfliktem
Kościoły różnych wyznań
3.
Wspieranie rozwoju nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych
- promowanie mediacji, w tym mediacji rodzinnych
- zajęcia wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów
- GOPS
- punkt konsultacyjny ,, Nadzieja'' przy Ośrodku Kultury w Komprachcicach
- szkoły
- Policja

 
 1. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

 
Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie

 

 

Lp.
Zadanie
Działanie
Realizator lub koordynator
1.
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętych przemocą i pozostającym w rodzinie, w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub pobytu
 1. poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne i socjalne,
 2. praca socjalna,
 3. aktywizacja zawodowa,
 4. interwencja kryzysowa,
 5. realizacja systemu ,,Niebieskiej Karty”
- GOPS,
- służba zdrowia,
- punkt konsultacyjny,
- policja,
- sądy, prokuratura,
- pedagog szkolny
2.
Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę
 1. odseparowanie sprawcy od ofiary,
 2. zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną
- policja, sądy, prokuratura
3.
Udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny
 1. udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym przemocą,
 2. udzielanie bezpiecznego schronienia dzieciom-ofiarom przemocy,
 3. pomoc socjalna osobom dotkniętym przemocą
-Urząd Gminy,
- GOPS,
- organizacje pozarządowe,
-policja, sądy, prokuratura
4.
Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wszystkie zadania z katalogu zadań wymienionych w GPRPA, które wiążą się z przeciwdziałaniem przemocy u osób uzależnionych lub współ-uzależnionych
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 
 1. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.
Adresaci: sprawcy przemocy

 

Lp.
Zadanie
Działanie
Realizator lub koordynator
1.
Działania edukacyjne
 1. poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
 2. terapia,
 3. programy w zakresie radzenia sobie ze stresem
- punkt konsultacyjny,
-ZOPO wydział oświaty Urzędu Gminy
-GOPS
2.
Oddziaływanie na społeczności lokalne w celu włączenia jej w system monitorowania zjawisk związanych z występowaniem przemocy
1. wywiady środowiskowe w społecznościach szczególnie zagrożonych
- GOPS,
- Policja - dzielnicowi

 
IV. Przewidywane efekty realizacji programu
 1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
 2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
 3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
 4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
 5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.
 6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.
 7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.
 8. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy.

 V. Praca zespołu interdyscyplinarnego

 
Zespół interdyscyplinarny swoje działania skieruje przede wszystkim w stosunku do dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, a także do rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniem oraz w sytuacjach powtarzalności zjawiska przemocy.

 
 1. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:
 1. Zasady pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na strategii postępowania z danym przypadkiem, na zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, ich rodzin i sprawców. Przyjmuje się, że najlepszą odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest interwencja w przemocy domowej oraz pomoc ofiarom przemocy jest praca zespołu interdyscyplinarnego. Stosowany w takim zespole sposób podejścia często wykracza poza wspólne badanie przypadku i koordynację działań poszczególnych instytucji, obejmując również zespołowe podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa i współpracy członków zespołu, którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności.
 
Organizatorem spotkań będzie Przewodniczący Zespołu.

 
Do zadań zespołu należy:

 
1)  Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie.
2)  Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb.
3)  Diagnoza na temat skali zjawiska przemocy na terenie gminy oraz przekazywanie uzyskanych informacji do środowiska lokalnego
4) Gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób uprawnionych do udzielania pomocy, a także możliwością udzielania w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych.
5) Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, warsztatów itp.

 
VI. Koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

 
1) koszty administracyjno – biurowe (w tym zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, szkolenia członków zespołu, prowadzenie kampanii informacyjnej, koszty korespondencji itp.),
2) koszty zatrudnienia i wynagrodzenia personelu (np. psycholog, prawnik),
3) koszty 24 godzinnych dyżurów pełnionych pod telefonem przez pracowników socjalnych,
4) koszty porozumień w sprawie umieszczania ofiar przemocy w specjalnych ośrodkach wsparcia (wg potrzeb).

 
VII. Postanowienia końcowe
 
Realizację zadań wynikających z Programu koordynuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego monitorowania i zaangażowania wszystkich realizatorów, ma także wieloletnią perspektywę i powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego.
Bieżący nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Komprachcice oraz podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

 

 

Zarządzenie Nr 17.2019

Wójta Gminy Komprachcice

z dnia 02.01.2019r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2, ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XXI/136/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie      w Gminie Komprachcice.

                                          

2. Szczegółowe warunki działania Zespołu określa uchwała Nr XXI/136/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.   

                 

 §  2

 

1.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1) Lidia Pietruszka – specjalista pracy socjalnej - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy     

     Społecznej w Komprachcicach, osoba upoważniona do odbioru Niebieskich Kart,

2) Bogdan Święs – zastępca kierownika GOPS - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy     

     Społecznej w Komprachcicach, osoba upoważniona do odbioru Niebieskich Kart,

3) Maria Grot - sekretarz Gminy Komprachcice - przedstawiciel  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  

     Problemów Alkoholowych w Komprachcicach,

4) Waldemar Chmiel - kierownik GOPS - przedstawiciel Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 

     Problemów Alkoholowych w Komprachcicach, osoba upoważniona do odbioru Niebieskich Kart, 5) Alicja Kalinowska-Żygadło – policjant - przedstawiciel Komisariatu Policji w Niemodlinie,

6) Grzegorz Łuczyszyn – policjant - przedstawiciel Komisariatu Policji w Niemodlinie,

7) Mieczysław Malara – policjant - przedstawiciel Komisariatu Policji w Niemodlinie,

8) Edyta Jurek - pedagog szkolny - przedstawiciel Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych                  

     w Komprachcicach,

9) Natalia Warzecha - pedagog szkolny - przedstawiciel Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych                  

     w Komprachcicach,

10) Mariola Chmiel – pielęgniarka – przedstawiciel Przychodni Komprachcice,

11) Irena Hyl – pielęgniarka – przedstawiciel Przychodni Komprachcice,

12) Małgorzata Hajduk – asystent rodziny – przedstawiciel Stowarzyszenia Forum dla Gminy

       Komprachcice,

13) Joanna Słodkowska-Mędrecka – inspektor ds. rozwoju gminy – przedstawiciel Stowarzyszenia 

      Forum dla Gminy Komprachcice,

 

14) Barbara Isańska - kurator zawodowy dla dorosłych przy Sądzie  Rejonowym w Opolu,

15) Jolanta Uryga-Zdebik - kurator zawodowy ds. rodzinnych  i nieletnich przy Sądzie Rejonowym  

      w Opolu.

§  3

Traci moc Zarządzenie Nr 294.2017 Wójta Gminy  Komprachcice z dnia 24.01.2017r.

§  4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Komprachcicach.

§  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            

 


 
 

 
Wersja XML