Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia rodzinne

 

nowa podstrona, dodana 2011-06-03
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach realizuje zadania określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114, z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących postawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 1238).

Za realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych jest odpowiedzialny kierownik GOPS Waldemar Chmiel oraz referent ds. świadczeń rodzinnych Agata Majer.


 


 

Świadczenia rodzinne 


 

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.


 

Rodzaje świadczeń rodzinnych


 

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 2. Zasiłek pielęgnacyjny

 3. Świadczenie pielęgnacyjne

 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


 

Zasiłek rodzinny


 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka

 3. osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekającego dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, ponieważ:

 1. drugi z rodziców nie żyje

 2. ojciec dziecka jest nieznany

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.


 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub

 2. do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej), albo

 3. do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


 

Dochody uprawniające do zasiłku rodzinnego


 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z okresu poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 539 zł., a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł.

Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego


 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,


 

Dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego


 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:


 

1. urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł. na każde urodzone dziecko


 

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł. miesięcznie,


 

3. samotnego wychowywania dziecka - dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł. na wszystkie dzieci,


 

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 80,00

zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,


 

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80,00 zł. w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,


 

6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo, w wysokości 100,00 zł. na dziecko,


 

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:

a) w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 90,00 zł. miesięcznie albo

b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także w artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej) - w wysokości 50,00 zł. miesięcznie.


 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.

Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione od kryterium dochodowego. Przysługuje jeśli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł. W przypadku złożenia wniosku w terminie do 31.10.2013r., należy wykazać dochody za rok 2011, uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Zasiłek pielęgnacyjny
 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;

 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 4. osobie, która ukończyła 75 lat.


 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł. miesięcznie.


 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.


 

Świadczenie pielęgnacyjne / Specjany zasiłek opiekuńczy

 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz U z 2012r., poz.1548 ) z dniem 01 stycznia 2013r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych ( tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r. )
zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. ( art. 11 ust.1 w/w ustawy ).
Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
wygasają z mocy prawa.

W związku z tym istnieje konieczność od 01 lipca 2013r. ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.


Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia:

1)
Świadczenie pielęgnacyjne


z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych
( opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną )
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 lipca 2013r. przysługuje w wysokości
620,00 zł. miesięcznie.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia
o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:


- osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- osoba wymagająca opieki
> pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
> została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku wątpliwości co do świadczonej opieki może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.


2) Specjalny zasiłek opiekuńczy

 


przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz U z 2012r. poz. 788 i 1529 ) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( 77,00 zł. ) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy ( okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października )
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.

 


Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 


- osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
( rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu
obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS )
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
> legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

 


 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA

RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015 

I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty lub paszport bądź dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zameldowanie);

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego uwierzytelnioną kopię;

3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło gimnazjum;

5. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,

w tym odpowiednio:

- zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodówuzyskanych przez członków rodziny w roku 2013, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

– zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2013 rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu,

– zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2013 albo nakaz płatniczy za ten rok,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013r., wszystkich pełnoletnich członków rodziny

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

– kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2013,

– zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, (świadectwo pracy),

– dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

7. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

8. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

9. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;

10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

11. oświadczenie o wysokości pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2013r.

12. zaświadczenie ze szkoły o wysokości przyznanego stypendium w roku 2013r.

13. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

14. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

15. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

16. osoby posiadające zameldowanie stałe na terenie innej gminy - zaświadczenie organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych / lub oświadczenie członka rodziny o nie pobieraniu tam świadczeń.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo

do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym

dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie

może domagać się takiego dokumentu. 

II. Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do

którego ponadto dołącza:

1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony;

2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

3. zaświadczenie z ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

5. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę – zaświadczenie tej placówki o liczbie dni w tygodniu, w których dziecko korzysta z całodobowej opieki. 

III. Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub,

2. kopię aktualnie wydanego odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

3. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego oddalenie powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzica. 

IV. Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

2. zaświadczenie szkoły; 

V. Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć:

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo,

2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo,

3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

5. zaświadczenie z ZUS o nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego. 

VI. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć:

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby spokrewnionej wymagającej opieki;

3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne i osoby wymagającej opieki oraz inne dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa;

4. Świadectwa pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, stypendium stażowego, umowy zlecenia, przy których były odprowadzane składki społeczne, zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej i inne dokumenty potwierdzające każdy okres ubezpieczenia społecznego (dotyczy osoby sprawującej opiekę).

5. Dokument potwierdzający, że osoba wymagająca opieki jest osobą niepozostającą w związku małżeńskim (wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka lub inne) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności współmałżonka.

VII.  Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć:

1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (szczegółowy wykaz w dokumentacji zasiłku rodzinnego),

2.Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3.Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

4.Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;

5.Kartę pobytu ( w przypadku cudzoziemca);

6.Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

VIII. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć:

1. Oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);

2. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2013 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 roku;

4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;

5. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2013 rok;

6. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2013 rok;

7. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

8. Dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);

9.Odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

10. Zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2013 rok lub oświadczenie owyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2013 rok.

11. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.

12. W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej.

 

 


 

 

 

 


 

Informacje na temat świadczeń rodzinnych oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach ul. Ks. B. Bilińskiego 2 lub pod nr tel. :77 46 47 305, 7746 46 196.

Wersja XML