Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach ogłasza nabór na stanowisko pracy -Instruktor Sportu i Rekreacji.

W załączeniu:

PDFogłoszenie o naborze na stanowisko pracy-Instruktor Sportu i Rekreacji.pdf 
PDFFolmularz opisu stanowiska pracy.pdf


Wójt Gminy Komprachcice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.

W załączeniu:

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w PSP w Wawelnie.pdf

 

 


 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPIOŁECZNEJ W KOMPRACHCICACH

46 – 070 Komprachcice, ul. Ks B. Bilińskiego 2

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

księgowy/księgowa
1/1 etat

 

 

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wysoki poziom moralności.

 6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych.

 7. Umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy.

 8. Obsługa komputera – Pakiet MS Office, internet, Płatnik, program finansowy.

 9. Obsługa urządzeń biurowych.

  II . Wymagania dodatkowe:

 

 

 1. Dyspozycyjność.
 2. Komunikatywność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.

 4. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości.

  III. Główne obowiązki na w/w stanowisku:

 

 

 1. Prowadzenie księgowości.

 2. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym.

 3. Dekretowanie i księgowanie dowodów.

 4. Uzgadnianie i analizowanie kont syntetycznych i analitycznych w trakcie i po zakończeniu

  każdego miesiąca.

 1. Prowadzenie kasy.

 2. Wystawianie not księgowych na podstawie otrzymanych poleceń.

 3. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz rozliczanie funduszu wynagrodzeń.

 4. Obsługa programów komputerowych, kadrowo – płacowych i Płatnika.

 5. Kompleksowa obsługa pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 6. Kompleksowa obsługa jednostki i pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób

  fizycznych i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 7. Sporządzanie planów finansowych dotyczących zatrudnienia i płac.

 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.

 1. Wymagane dokumenty:

 

 

 1. List motywacyjny.

 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie,

 3. Dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego –

  świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu.

 4. Dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych.

 5. Oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w

  sposób umyślny, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, korzysta z pełni praw

  publicznych.

 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy,

  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29

  sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

 

 

 1. Sposób i termin składania ofert.

 

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją : Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach przy ulicy Ks. B. Bilińskiego 2 w pokoju nr 1 lub przesłać listem w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. do dnia 29.06.2012r., na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, ul. Ks. B. Bilińskiego 2. o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach.

Oferty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Inne informacje:

 

Informacje zawierające listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, o terminie rozmów kwalifikacyjnych oraz o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.komprachcice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Komprachcicach.

Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach

mgr Waldemar Chmiel

 

Komprachcice, dnia 19.06.2012r

 

 

 

Wersja XML