Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców gminy Komprachcice lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w gminie Komprachcice

Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku,

- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),

- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,

- Dowód dokonania opłaty.

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednej osoby lub dane dotyczące jednego adresu) zgromadzonych z Rejestru mieszkańców,  z Rejestru zamieszkania cudzoziemców wynosi 31,- zł.

Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane :

URZĄD GMINY KOMPRACHCICE PKO BP I O/OPOLE

62 1020 3668 0000 5802 0015 7057

 z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie danych osobowych". Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł..

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

 

 

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Komprachcice lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w gminie Komprachcice uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Poznania lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Poznaniu a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1397),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.1000),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz.2482),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego)  (Dz.U. z 2019r., poz. 1212),

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.).

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Komprachcice.

 

 

Wersja XML