Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące wyboru ławników

Na zasadzie art. 161 § 1i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz.133) informuje się, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2016 – 2019 ustaliło dla Rady Gminy Komprachcice wybór następującej liczby ławników :

 

 1.  do Sądu Rejonowego w Opolu                                           2 ławników

      w tym do orzekania w sprawach z zakresu pracy                1 ławnik

     

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

 

       Kto może zgłaszać kandydatów na ławników ?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin

 Kiedy należy zgłaszać kandydatów ?

Uwaga: Dokumenty zgłoszeniowe kandydata muszą być dostarczone do urzędu gminy (miasta) do tego terminu, w godzinach pracy urzędu.

 

      Kto może być kandydatem na ławnika ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

    Kto nie może kandydować ?

Ławnikami nie mogą być:

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Dokumenty składane podczas zgłoszenia kandydata :

 1. Karta zgłoszenia kandydata (wzór karty :  RTFkarta zgłoszenia).
 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Czas uzyskania dokumentów i osoby ponoszące koszty uzyskania

 1. Dokumenty wymienione w pkt 2. a-d powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 2. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 4.
 3. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 4. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Podstawa prawna

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070, tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 133

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
z późniejszymi zmianami

W szczególności Rozdział 7: Ławnicy.

Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

z późniejszymi zmianami.

TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju)

Dz.U. 2014 poz. 1407

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

Wraz ze zmianą wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r.:

Dz.U. 2014 poz. 1744

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych

Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

z późniejszymi zmianami.

Art. 55 ust. 2a

 Uchwały Rady Gminy Komprachcice z 14 września 2015r. dotyczące wyboru ławników.

PDFUchwała VIII.36.2015.pdf

UCHWAŁA WYBORU ŁAWNIKÓW Z DNIA 28.10.2015r.

PDFUchwała IX.48.2015.pdf
 


 

Wersja XML