Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.08.2013 r. pod numerem 317558 - 2013

Pliki do pobrania:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCFormularz cenowy - kalkulacja - załacznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCXSzczegółowe warunki wykonywania zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.docx

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załacznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCWzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.doc

DOCXInformacja o przynalezności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ.docx

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML