Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.08.2013 r. pod numerem 322834 - 2013

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOClista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFWzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

DOCZESTAWIENIE FIRM-lista obecności.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML