Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenia do złożenia ofert

Rozeznanie cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Komprachcicach, także w okresie rękojmi i gwarancji obejmujących zadanie

PDFrozeznanie cenowe.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
DOCXWykaz usług - zał. 5.docx
DOCWykaz osób - zał. 6.doc
 

 

Zadanie: REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFOpis przedmiotu zamówienia_Gmina_Komprachcice_2022_N.pdf
PDFST_Remonty_Gmina_Komprachcie_2022.pdf
XLSXKopia Przedmiar Robót Komprachcice 2022.xlsx
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
XLSXZałącznik 1 a.xlsx
PDFprojekt umowy.pdf
 

Zadanie: Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarka odpadami w ramach planowanego pikniku ekologicznego skierowanego do dzieci szkół podstawowych Gminy Komprachcice

PDFZapytanie.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFumowa pinik.docx.pdf
 

 

Zadanie: Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarka odpadami w ramach planowanego pikniku ekologicznego skierowanego do dzieci szkół podstawowych Gminy Komprachcice - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFunieważnienie.pdf
 

 

Zadanie: EKOLOGICZNE KOŁO FORTUNY  - powtórzenie

PDFzapytanie ofertowe - powtórzenie.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFinformacja z otwarcia.pdf
 

Zadanie: Świadczenie usługi w formie schronienia
PDFZapytanie ofertowe - Świadczenie usługi w formie schronienia.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
 

Zadanie: EKOLOGICZNE KOŁO FORTUNY 

PDFzapytanie ofertowe - aktualizacja terminu realizacji.pdf
PDFzapytanie ofertowe.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zadanie: Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami
PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I, także w okresie rękojmi i gwarancji obejmujących zadanie

PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
DOCXwykaz usług.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Rozeznanie cenowe: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2022 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
w roku 2022, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFRozeznanie cenowe - AZBEST.pdf
PDFprojekt umowy- azbest.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
DOCXwykaz usług.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie: Zakup i montaż lamp solarnych fotowoltaicznych przy obiekcie pumptrack ul. Rolnicza na terenie gminy Komprachcice

PDFzapytanie ofertowe LAMPY.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFwzór umowy.pdf
PDFinformacja z otwarcia.pdf
 

 

Zadanie: Rozeznanie cenowe rynku w zakresie zbierania, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag z terenu Gminy Komprachcice

PDFrozeznanie cenowe.pdf
DOCXformularz oferty.docx
DOCXUMOWA folie.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Zadanie dot.: Audyt bezpieczeństwa

UWAGA - zmiana formularza ofertowego: DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFzapytanie - Audyt bezpieczeństwa.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
XLSXZałacznik_nr_8_Arkusz_do_oceny_JST_w_konkursie_Cyfrowa_Gmina.xlsx
PDFUmowa - Audyt .pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Zadanie dot.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Komprachcice
 i jednostek organizacyjnych gminy w okresie 01.01.2022 – 31.12.2024

PDFzapytanie.pdf
XLSXzał. nr 1 - zestawienie podmiotów.xlsx
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx
PDFWyjaśnienie 1.pdf
PDFWyjaśnienie 2.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Zakupu rozdrabniacza spalinowego
PDFzakup rozdrabniacza.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Zakupu zamiatarki

UWAGA - aktualizacja zapytania -  PDFaktualizacja zapytania.pdf
PDFzakup zamiatarki.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Zakupu dmuchawy z funkcją odkurzania, z dyszą wydmuchową i dyszą okrągłą
PDFzakup dmuchawy.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Zakupu kosy spalinowej
PDFzapytanie kosa spalinowa.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Budowa rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (Etap I) - powtórzenie

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFmetryka.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 1.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 2.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 3.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 4.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 5.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 6.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 7.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 8.pdf
PDFprzedmiar Pumptrack.pdf

 

 

 

Zadanie dot.: Budowa rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK (Etap I)

PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFmetryka.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFZawartość opracowania.pdf
PDFzgłoszenie Pumptrack.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 1.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 2.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 3.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 4.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 5.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 6.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 7.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 8.pdf
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 9.pdf
PDFprzedmiar Pumptrack.pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe zakrętki - powtórzenie

DOCXzapytanie - powtórzenie.docx
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert 23.07.2021r..pdf
 

Zadanie dot.: Utworzenia publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Komprachcice

PDFzaproszenie do złożenia ofert.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Zakup rębaka
PDFzapytanie 16.06.2021.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
 

Zadanie dot.: Zakup rębaka - unieważnienie
PDFzapytanie.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFunieważnienie.pdf
 

Zadanie dot.: Zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe zakrętki
PDFZapytanie.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFWyjaśnienie 1.pdf
PDFuniewaznienie.pdf
 

Zadanie dot.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Komprachcice i jednostek organizacyjnych gminy
w okresie 01.07.2021 – 30.06.2024 - powtórzenie

PDFZapytanie 07.05.2021.pdf
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx
XLSXKopia zał. nr 1.xlsx
PDFWyjaśnienie 1.pdf
PDFwyjaśnienie 2.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Komprachcice i jednostek organizacyjnych gminy

w okresie 01.07.2021 – 30.06.2024

PDFzapytanie.pdf
XLSXKopia zał. nr 1.xlsx
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx
PDFInformacja.pdf
 

Zadanie dot.:  Zakup i montaż lamp solarnych fotowoltaicznych na terenie gminy Komprachcice

PDFzapytanie.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFWyjasnienie 1.pdf
PDFWyjaśnienie 2.pdf
PDFWyjaśnienie 3.pdf
PDFWyjasnienie 4.pdf
PDFWyjaśnienie 5.pdf
PDFWyjasnienie 6.pdf
PDFWyjaśnienie 7.pdf
PDFWyjaśnienie 8.pdf
PDFWyjaśnienie 9.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zadanie dot.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie”, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie

PDFzapytanie - aktualizacja kryteria oceny.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx
DOCXprojekt umowy.docx
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Zadanie dot.: Utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Komprachcice

DOCXZaproszenie do złożenia ofert.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFWymagania_dla_WiFi.pdf
DOCXedytowalny formularz ofertowy.docx
PDFWyjaśnienie 1.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFwniosek w spr. wydłużenia terminu związania ofertą II.pdf
PDFunieważnienie.pdf
 

Zadanie dot.: PUBLICZNY INTERNET W GMINIE KOMPRACHCICE
UWAGA AKTUALIZACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT

PDFUnieważnienie.pdf
DOCXZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Publiczny internet w Gminie Komprachcice.docx
PDFWymagania_dla_WiFi.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXOpis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXedytowalny formularz ofertowy.docx
 

Zadanie dot.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO  DO WYSOKOŚCI 2.000.000,00 zł

PDFInformacjz z przeprowadzonych negocjacji.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
U W A G A: UCHWAŁY RIO OPOLE WS. KREDYTU
PDFuchwała 44 2021 Komprachcice-sig.pdf
PDFuchwała 46 2021 Komprachcice-sig.pdf
U W A G A :  Zmiana terminu uruchomienia środków

DOCzaproszenie-aktualizacja.doc
DOCedytowalny formularz oferty.doc
PDFWyjaśnienie 1.pdf
PDFzaproszenie do złożenia oferty.pdf
PDFOswiadczenie o braku zaleglosci do ZUS US.pdf
PDFRb-27S - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-N - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-NDS - III kwartal 2020.pdf
PDFuchwala XXX..162.2020 - WPF.pdf
PDFuchwala XXX.163.2020 - budzet na 2021.pdf
PDFuchwala XXXI.181.2021 - kredyt.pdf
PDFUchwała 551 2020 Komprachcice-sig.pdf
PDFUchwała 566 2020 Komprachcice-sig.pdf
PDFUchwała 567 2020 Komprachcice-sig.pdf
PDFUchwała 709 2020 Komprachcice-sig.pdf
PDFUchwała 712 2020 Komprachcice-sig.pdf
PDFRb-28S - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-Z - III kwartal 2020.pdf
XLSXInformacja o zobowiązaniach na dzień 31-12-2020 r.xlsx
DOCedytowalny formularz oferty.doc

 

Wersja XML