Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

ZASADY :

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się na stronie:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2  

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

          DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

WZÓR FOTOGRAFII :

https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK SKŁADA:

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

U W A G A:

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, do którego został przesłany wniosek, po upływie 30 dni licząc od daty wpływu wniosku do urzędu.

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy                                                   

Dowód odbiera :

Osoba odbierająca dowód przedkłada :

 

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłosić na elektronicznym formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego korzystając ze strony epuap.gov.pl TYLKO w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-2

Uszkodzony dowód osobisty należy przekazać do właściwego urzędu osobiście lub pocztą.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na ŻĄDANIE, NIEODPŁATNIE.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Wersja XML