Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO

Numer karty:

USC-03

Krok po kroku:
  1. Uzupełnij wniosek o wpisanie aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego (wniosek do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Złóż wniosek w siedzibie urzędu,  dokonaj opłaty skarbowej. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub dokonać  przelewu na rachunek bankowy PKO BP IO/Opole 62102036680000580200157057
  3. Zabierz dowód osobisty do wglądu
Wymagane dokumenty:

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r. (Dz. U z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu stanu cywilnego z pośrednictwa konsula RP. We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

Opłatę należy uiścić w chwili składania wniosku.

Osoby upoważnione do złożenia wniosku o transkrypcję:
Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach lub wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski o transkrypcję aktu stanu cywilnego załatwiane są - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Po transkrypcji aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie przysługuje w  przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego             w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

 

Uwagi:

1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

2. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do jego autentyczności.

3. Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno- technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem            o dokonanie transkrypcji.

4. Akt stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, w szczególności jeżeli  osoba, której akt dotyczy lub jej rodzice posiadają akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze, sporządzone na terytorium RP (np. akt urodzenia, akt małżeństwa rodziców).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
4. Konwencja nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu 8 września 1976r. (Dz.U z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

 

Załączniki:

DOCwniosek o dokonanie transkrypcji aktu stanu cywilnego.doc
 

 

Wersja XML