Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK
DIAGNOZA SYTUACJI DOTYCZĄCA PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ W GMINIE KOMPRACHCICE


Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (dalej: Program) stanowią dochody Gminy Komprachcice (dalej: Gmina) z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zadania i sposoby realizacji Programu dostosowane zostały do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych.
Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy w Komprachcicach.
Realizację zadań określonych w gminnym programie koordynuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach.


1. Diagnoza sytuacji dotyczącej problematyki alkoholowej w gminie Komprachcice


W miesiącu grudniu 2015 r. dla potrzeb opracowania gminnego programu przeprowadzono diagnozę dotyczącą problematyki alkoholowej i narkomanii w Gminie. Dane za rok 2015 uzyskano od następujących podmiotów:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wezwano 13 osób, z tego
3 osoby podjęły dobrowolne leczenie w Poradni Odwykowej w Opolu,
b) komisja odbyła 6 posiedzeń,
2) Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie:
a) złożono 6 wniosków w celu wezwania osób uzależnionych na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
b) złożono 4 wnioski do Prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania nad rodziną,
c) założono 14 niebieskich kart w rodzinach z problemem alkoholowym,
3) Komisariat Policji w Niemodlinie:
a) sporządzono 1 wniosek w celu wezwania osoby uzależnionej na posiedzenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) nałożono 5 mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
c) doprowadzono 12 osób do Izby Wytrzeźwień,
d) odnotowano 37 interwencji domowych.
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
a) udzielono 22 rodzinom z problemem alkoholowym pomocy materialnej i finansowej,
b) udzielono 2 porady prawne,
c) udzielono 2 porady psychologiczne.
5) Urząd Gminy:
a) liczba punktów sprzedaży alkoholu kształtuje się w następujący sposób (stan na dzień 1 grudnia 2015 r.):

 

detal (sklepy)   gastronomia  
piwo, wino, wódka 15 piwo, wino, wódka 6
piwo i wódka 0 piwo i wódka 1
piwo i wino 0 piwo i wino 0
piwo 2 piwo 1


2. Priorytetowe cele na rok 2016:


1) wspieranie inicjatyw i działań mających na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywny sposób na życie bez alkoholu, narkotyków oraz innych substancji odurzających i uzalezniających;
2) działalność na rzecz sportu, kultury, oświaty i zdrowia jako element zapobiegania rozprzestrzenianiu się problemów alkoholowych;
3) działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie ilości osób pijących ryzykownie i szkodliwie;
4) zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim;
Mając powyższe na uwadze oraz obowiązki, jakie wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Gmina podejmuje się realizacji następujących zadań:


Rozdział 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, jak i zagrożonychuzależnieniem, od alkoholu i narkotyków W ramach zadania: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, realizowana będzie następująca działalność:
1) zapewnienie mieszkańcom Gminy bezpłatnych konsultacji w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Komprachcicach u psychologa.
2) udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom poprzez umożliwienie
bezpłatnego udziału w terapii indywidualnej.
3) finansowanie pobytu osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w schroniskach, całodobowych ośrodkach
wsparcia i innych tego rodzaju placówkach;
4) dofinansowanie terapii odwykowej nierefundowanej ze środków NFZ.


Rozdział 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie W ramach zadania: udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowana będzie następująca działalność:
1) udzielanie wsparcia rodzinom z problemem alkoholowym przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy, której przyczyną jest nadużywanie alkoholu i narkotyków;
3) włączenie się w ogólnopolskie kampanie społeczne związane z profilaktyką alkoholową i narkotykową;
4) przydzielenie rodzinie z problemem alkoholowym asystenta rodziny;
5) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w ramach ochrony rodziny przed przemocą.


Rozdział 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
W ramach zadania: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, realizowana będzie następująca działalność:
1) finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
2) finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych przez świetlice;
3) finansowanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych;
4) finansowanie spektakli teatralnych i muzycznych, których głównym tematem są uzależnienia i ochrona przed przemocą;
5) podejmowanie i wspieranie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest uświadomienie negatywnego wpływu alkoholu i narkotyków na rodzinę;
6) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, a skierowanych do grup rówieśniczych;
7) wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu na rzecz pomocy osobom uzależnionym, wykluczonym społecznie oraz ofiarom przemocy;
8) współudział w organizowaniu lokalnych imprez z elementami profilaktyki w szczególny sposób eksponujących „zdrowy styl życia”;
9) włączenie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie wycieczek, obozów, kolonii, zielonych szkół, zajęć świetlicowych, na których realizowane są programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród rówieśników;
10) dofinansowanie do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury, szkoły, kolonie, lokalne organizacje i stowarzyszenia;
11) zakup materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla podmiotów prowadzących takie zajęcia;
12) finansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób realizujących zadania z Programu.


Rozdział 4.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13, 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
W ramach zadania: podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13, 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, realizowana będzie następująca działalność:
1) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie lokali, gdzie podawany jest alkohol;
3) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży;
4) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
5) dostarczanie właścicielom punktów sprzedaży alkoholu kompletu przepisów dotyczących zasad obrotu alkoholem.


Rozdział 5.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii
W ramach zadania: wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, realizowana będzie następująca działalność:
1) doposażanie podmiotów realizujących zadania Programu w sprzęty niezbędne do realizacji tych zadań;
2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania świetlic;
3) dofinansowanie do Dnia Dziecka, Wigilii i innych imprez dla dzieci, korzystających z zajęć w świetlicach;
4) wspomaganie działalności sołtysów i Rad Sołeckich oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeń tworzących i modernizujących w swoich miejscowościach świetlice, w których odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące pożyteczne spędzanie czasu wolnego;
5) wspomaganie lokalnych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Gminie;
6) włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone przez szkoły, przedszkola, Samorządowy Ośrodek Kultury, lokalne organizacje działające na terenie Gminy;
7) bieżące remonty w świetlicy oraz opłaty związane z jej funkcjonowaniem;
8) wspomaganie inicjatyw mających na celu pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu;
9) finansowanie zakupu nagród, pucharów dla uczestników imprez o charakterze sportowym;
10) wsparcie finansowe festynów rodzinnych mających na celu promowanie wspólnego spędzania czasu bez obecności alkoholu i nikotyny;
11) wsparcie finansowe wyjazdów integracyjnych mających na celu zintegrowanie różnych środowisk oraz zachętę do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia bez obecności alkoholu, nikotyny, narokotyków oraz innych używek i substancji odurzających i uzależniających;
12) współfinansowanie z Gminą monitoringu w newralgicznych punktach Gminy.


Rozdział 6.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, określonego w obowiązującej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wersja XML