Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

USC-04

Podstawa prawna: art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. )

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka:

- w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,

- w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka

Urodzenie dziecka można zgłosić samodzielnie lub za pomocą pełnomocnika.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

2. Dowody osobiste lub paszporty.

3. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

4. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

-sporządzenie aktu urodzenia oraz 1 odpis skrócony po sporządzeniu aktu urodzenia – zwolnione z opłaty skarbowej,

-opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach. Odwołanie wnosi się w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Wersja XML