Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE   O   NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- REFERENT w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach,  ul. Kolejowa 3,

46-070 Komprachcice:

 

I.       Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

/to wymagania konieczne do podjęcia pracy na  danym stanowisku/

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. co najmniej 2 letni staż pracy.

 

II.        Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

/to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku/

 1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej;
 2. znajomość podstawowych  ustaw o samorządzie  gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karty  Nauczyciela,  o systemie  informacji oświatowej, Kodeksu Pracy oraz o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. znajomość zagadnień związanych z obsługa kancelaryjną i archiwum zakładowym;
 4. biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego Open Office;
 5. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole.

 

III.       Zakres  zadań  wykonywanych  na stanowisku  REFERENTA:

 1. kompletowanie niezbędnych dokumentów do sporządzania  list płac , naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne;
 2. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przekazywanie pracownikom i do Urzędu Skarbowego;
 3. wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach oraz jednostek oświatowych i żłobka;
 4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych jednostek oświatowych i żłobka;
 5. sprawdzanie dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 6. sporządzanie przelewów środków budżetowych;
 7. prowadzenie kadr oraz ewidencji czasu pracy pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  w Komprachcicach oraz przedszkola jednoodziałowego;
 8. prowadzenie ewidencji pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach,jednostek oświatowych oraz żłobka.

 

IV.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

 1. Miejsce pracy:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym, stanowisko pracy na poziomie-2. Konieczność poruszania się po kondygnacjach. Bezpieczne warunki pracy.

 1. Stanowisko pracy:

związane z pracą przy komputerze, kontaktem z interesantem, przemieszczaniem się w budynku i poza nim, wyjazdami służbowymi, rozmowami telefonicznymi.

 

V.  Informacja o wskaźniku  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  jest wyższy niż 6%.

 

VI.     Wymagane dokumenty:

Kandydaci do objęcia stanowiska referenta Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach  są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1) list motywacyjny i curriculum vitae;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie
z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

 

VII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent”  można składać osobiście w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3 (pok.203) w godzinach urzędowania Zespołu lub przesłać na adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach ul. Kolejowa 3,  46-070 Komprachcice w terminie do dnia 20 marca 2017 r. do godziny 15.00 /decyduje data wpływu/

Dokumenty złożone po terminie zostaną odesłane nadawcy bez rozpatrzenia.

 

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www. bip.komprachcice.pl/obsluga-oswiaty oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-403-17-20

 

Wersja XML